Z kart historii szkoły
(na podstawie książki:” 30 lat Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej” . red. J. Malinowski, W. Malinowska, I. Wojciechowska, D. Żmuda)

Rok 1961 zapisał się w kartach historii naszej szkoły jako rok szczególny. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł utworzenia szkoły rolniczej na terenie gminy Gościeradów. Dążenia władz Gościeradowa zbiegły się z propozycją wysuniętą przez Wojewódzką Radę Narodową w Lublinie dotyczącą utworzenia nowej szkoły rolniczej na terenie powiatu kraśnickiego. Zadecydowano, że najbardziej odpowiednim terenem są grunty Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wólce Gościeradowskiej. Jesienią 1966 r. na posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościeradowie podjęto uchwałę o lokalizacji szkoły rolniczej na tychże gruntach. Wniosek ten został zatwierdzony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku, a następnie złożony w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie.
Obiekt szkolny wraz z internatem wymagał obszaru 3 ha, prowadzenie zajęć praktycznych obszaru o powierzchni 220 ha. Do budowy obiektu szkolnego przystąpiono w roku 1968, a ukończono go w roku 1971. W lutym 1971 r. powołano na stanowisko dyrektora szkoły mgr inż. Witolda Pyzika, a od 06.IX.1971 r. szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną. Nadano jej nazwę: Państwowe Technikum Rolnicze. W skład obiektu weszły: budynek warsztatów i internatu na 200 miejsc oraz dom nauczyciela na 12 rodzin.
W nowo powołanym obiekcie zorganizowano następujące rodzaje szkół: Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 3 letnia, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych -3 letnia i Państwowe Technikum Rolnicze – na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
Stan organizacyjny szkoły zmieniał się w poszczególnych latach następująco:
W roku szkolnym 1974/75 przemieniono 3 – letnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W tymże roku powołano również Technikum Rolnicze dla Pracujących.
W latach 1976/77 powołano technikum rolnicze – 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zaś w roku 1977/78 na podstawie umowy z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Gościeradowie za zgodą Kuratorium wprowadzono 3 – letnią szkołę przyzakładową o specjalności — mechanik maszyn rolniczych.
W roku szkolnym 1977 / 78 przyjęto Zasadnicze Szkoły Rolnicze z Olbięcina, Wojciechowic i Ćmielowa.
W 1976 r. po reorganizacji administracyjnej kraju szkoła wraz z gminą została przydzielona do województwa tarnobrzeskiego. Decyzją wojewody tarnobrzeskiego z dniem 01.01.1977 r. przemianowano szkołę na Zespół Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej. W skład Zespołu weszło 5 istniejących aktualnie szkół oraz jako punkty filialne Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Olbięcinie, Wojciechowicach i Ćmielowie. W związku z niewystarczającą ilością uczniów szkoły filialne zaprzestały swoją działalność: Ćmielów w 1978 r., Wojciechowice 1982 r., Olbięcin 1984 r.
Również w 1988 r. ze względu na brak kandydatów zlikwidowano Technikum Wieczorowe dla Pracujących.
Ogółem w latach 1971/91 wykształciło się – 2556 absolwentów.
Liczba oddziałów, w których kształciła się młodzież w poszczególnych okresach liczyła od 5 do 25.
Młodzież kształciła się w szkołach o następujących profilach:
• Technikum Rolnicze 5 — letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zawód technik rolnik o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt.
• Technikum rolnicze 3 — letnie na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt, zawód technik rolnik.
• Technikum Rolnicze Wdrożeniowe 5 — letnie na podbudowie szkoły podstawowej, zawód technik rolnik
• Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 3 — letnia, zawód rolnik mechanizator.
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza 3 — letnia, zawód rolnik, specjalność wiejskie gospodarstwo domowe.
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza Wdrożeniowa 3 — letnia, zawód rolnik, specjalność mechanizacja rolnictwa i wiejskie gospodarstwo domowe.

W poszczególnych okresach szkoła podlegała następującym władzom:
• Od 1971 r. do 1976 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie Oddział Oświaty Rolniczej,
• Od 1976/77 Wydział Rolnictwa w Tarnobrzegu Oddział Oświaty Rolniczej,
• Od 1977/81 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu.
• Od 1981 r. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Tarnobrzegu.
W roku 1981 patronem szkoły został Władysław Stanisław Reymont a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.
W roku szkolnym 1991/92 szkoła obchodziła swój Jubileusz 20 – lecia pracy.
W minionym 20 – leciu szkoła może poszczycić się następującym dorobkiem oraz osiągnięciami w pracy dydaktyczno -wychowawczej:
1. Rozbudowa bazy szkolnej.
2. Zajmowanie czołowych miejsc przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach orki.
3. Występy zespołu artystycznego podczas różnych imprez środowiskowych i wojewódzkich.
4. Osiągnięcia sportowe.
5. Czołowe miejsca internatu zajmowane w ramach konkursów internatów województwa tarnobrzeskiego.
Szkoła za osiągnięcia na rzecz środowiska została odznaczona medalem „Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego”. Duży wkład pracy w prawidłowe funkcjonowanie i organizację szkoły w minionym 20-leciu wnieśli nauczyciele, którzy pełnili funkcje kierownicze, byli to:
• mgr inż. Witold Pyzik,
• dyrektor mgr Marta Kajka,
• dyrektor mgr inż. Mieczysław Pańczyk,
• dyrektor mgr inż. Szczepan Pierzchała,
• kierownik internatu Eliasz Kapica,
• kierownik internatu Janina Pańczyk,
• kierownik internatu Wiesława Malinowska,
• wicedyrektor mgr Maria Sikora,
• wicedyrektor mgr Stanisław Chorębała,
• kierownik nauczania praktycznego inż. Szymon Tomczyk,
• główny księgowy Adam Pęzioł.
Od roku 1991 do 2003 funkcję dyrektora Zespołu Szkół sprawuje mgr Janusz Malinowski wybrany w drodze konkursu. Jest on centralnym punktem zarządzania zespołem. Bez udziału dyrektora, siły sprawczej działań, pozytywnego przykładu i zachęty dla innych, większość osiągnięć szkoły byłaby niemożliwa. Dyrektora wspomagają zdecydowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej inni członkowie kadry kierowniczej i nauczyciele.
Dyrektor Zespołu Szkół mgr Janusz Malinowski był człowiekiem bardzo aktywnym i twórczym. Pełni funkcję Radnego w Sejmiku Województwa Lubelskiego, pracuje w Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Czas, w którym funkcję dyrektora pełni pan Janusz Malinowski to okres wielkiej rozbudowy bazy szkolnej i rozkwitu szkoły.
1 września 1992 r. na mocy ustawy o systemie oświaty, z dn. 7 września 1991r., utworzone zostało Liceum Zawodowe, kształcące w zawodzie rolnik. Podbudową programową była szkoła podstawowa. Liceum Zawodowe weszło w skład Zespołu Szkół Rolniczych.
Transformacja ustrojowa i przeobrażenia społeczno- gospodarcze zachodzące w kraju dotykają również naszą szkołę. Zmienia się jej wygląd i estetyka, ulega poprawie baza dydaktyczno – wychowawcza. Wykonane zostały liczne remonty i modernizacje, których wynikiem było stworzenie jak najlepszych warunków nauki, pracy i odpoczynku. Wzmocniła się współpraca ze środowiskiem i rodzicami.
Nie ma dziedziny życia, która by nie została objęta opieką dyrektora szkoły. W budynku głównym odnowiono wszystkie sale lekcyjne, położono nowe wykładziny, ściany wyłożono boazerią, na korytarzach wykonano lastryko. Pracownie szkolne wyposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, urządzono pracownię chemiczną z przeznaczeniem do ćwiczeń laboratoryjnych, powstała nowoczesna pracownia ekonomiki rolnictwa wyposażona w sprzęt multimedialny najnowszej generacji, który ułatwia i usprawnia proces dydaktyczny. Zostały utworzone nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Pierwsza z nich powstała w 1992 r. Powstanie takich pracowni umożliwiło wprowadzenie nowych technik dydaktycznych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Wyremontowano salę gimnastyczną i urządzono siłownię, w której znajduje się atlas ośmiostanowiskowy.
W celu podniesienia poziomu dydaktyki szkolenia praktycznego doposażono i zmodernizowano bazę kształcenia praktycznego. Zorganizowana została stacja kontroli pojazdów, dział napraw pojazdów, zakupiono konieczne maszyny i sprzęt techniczny.
Powstały wówczas wiata nr 1 i nr 2, w których umieszczono samochody do nauki jazdy oraz sprzęt rolniczy. Wybudowano również obiekt z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne do nauki przedmiotów zawodowych. Baza szkolenia praktycznego umożliwia uczniom nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych.
Po roku 1990 modernizacji uległ również internat. Zmieniał się wygląd i estetyka nie tylko pokoi uczniowskich, ale wszystkich pomieszczeń, jak również całego otoczenia internatu. W roku 1992 zakończono prace nad budową mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Ze względu na rozbudowę szkoły i wzrastającą ciągle liczbę uczniów parter internatu zaadoptowano na klaso – pracownie. Powstały: pracownia wiejskiego gospodarstwa domowego wyposażona w nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego i obsługi konsumenta, pracownie higieny, szycia, informatyczna. Część pomieszczeń przeznaczono na bibliotekę. Zajmuje ona powierzchnię 120 m2. Oddzielne pomieszczenie przeznaczone jest na czytelnię z 20 miejscami dla uczniów. Nauczyciel bibliotekarz więcej czasu może poświęcić indywidualnemu czytelnikowi, mającemu często trudności z doborem odpowiedniej literatury.
W 1996 r. Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Na mocy aktu założycielskiego wydanego przez w/ w Ministerstwo, z dniem 1 września 1996 r. w Zespole Szkół Rolniczych utworzono Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Szkoła ta kształci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Podbudowę programową stanowi Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Utworzone technikum weszło w miejsce Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
Kolejną, utworzoną w Zespole Szkół Rolniczych placówką oświatową było Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Powstało ono 1 września 1996 r., na podbudowie programowej szkoły podstawowej. Kształci młodzież w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Dalsze zmiany przyniósł rok 1999. Z dniem 1 września 1999 r. w Zespole Szkół powołano do życia kolejne szkoły: Liceum Agrobiznesu ( na podbudowie programowej szkoły podstawowej ), kształcące młodzież w zawodzie technik agrobiznesu; Zasadniczą Szkołę Zawodową ( na podbudowie programowej szkoły podstawowej ) oraz Gimnazjum. W tym roku powstała też druga pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Wyposażona jest ona w 10 stanowisk komputerowych. W pracowniach komputerowych naszej szkoły prowadzone są zajęcia dydaktyczne z informatyki dla uczniów szkoły średniej i gimnazjum oraz kursy komputerowe.
Poziom sprzętu umożliwia wyposażenie uczniów w szeroką wiedzę informatyczną.
W związku z reformą administracji kraju Zespół Szkół Rolniczych w Wólce Gościeradowskiej z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się jednostką organizacyjną powiatu. Na mocy aktów prawnych oraz uchwały Rady Powiatu Kraśnickiego z dn. 28 kwietnia 1999 r. Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej przekształcony został w Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej im. Wł. St. Reymonta.
W skład w/w zespołu wchodziły następujące szkoły:
1. Technikum Rolnicze,
2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
3. Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
4. Liceum Agrobiznesu,
5. Liceum Ogólnokształcące
6. Liceum Profilowane – Zarządzanie Informacją
7. Liceum Profilowane – Leśnictwo i technologia drewna
8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
9. Gimnazjum.
Okres lat 1991 — 2002 zapisał w historii szkoły chlubną kartę.
Patrząc na dokonane inwestycje i przeobrażenia śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, iż było to ” złote dziesięciolecie ” w historii naszej szkoły.
W roku 2003 dyrektorem szkoły została p. Bernarda Jarzyna.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor Bernardy Jarzyny i wicedyrektora Czesława Żyśki powstała nowa pracownia Informatyczna, a następnie nowy kierunek kształcenia – 4 – letnie Technikum Informatyczne, które to cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem wśród uczniów wstępujących w progi naszej szkoły. W roku 2005 decyzją uchwały Rady Powiatu Szkoła zmieniła nazwę z Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej na Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, a w skład Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej wchodziły:
1. Publiczne Gimnazjum
2. Liceum Ogólnokształcące
3. Technika
• Technik Informatyk
• Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego
• Technik Rolnik
• Technik Hotelarsta
Szkoła Policealna
• Technik Informatyk
Od 2005 r. funkcjonowało również uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
W roku szkolnym 2007/8 szkoła pozyskała dwie pracownie informatyczne ze środków MEN, powstało również Biblioteczne Centrum Multimedialne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zamontowano 9 kamer w ramach „Programu Wspierania Organów Prowadzących”, pozyskano fundusze i wyremontowano dachy budynków Zespołu Szkół. Rok 2008/9 przyniósł dodatkowe poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez wyposażenie nowych pracowni komputerowych. W 2010 r. zakupiona została nowa kserokopiarka i telewizor do świetlicy szkolnej. Pozyskano fundusze na doposażenie pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Kariera zawodowa przed nami”. Pozyskano sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu unijnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.
W roku szkolnym 2011- 2013 funkcjonowała dwuletnia Szkoła Policealna kształcąca w Zawodzie Technik Rolnik. Systematycznie poszerzano wyposażenie; zakupiono kolejną kserokopiarkę z funduszy pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły. Na tą okoliczność szkoła otrzymała liczne darowizny, dzięki którym wzbogacona została baza dydaktyczna. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zakupiono krzewy i róże. Szkoła przystąpiła do projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”. Projekt realizowany był w dwóch etapach dla uczniów klas I – III gimnazjum. Młodzież mogła uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, informatycznych, psychologiczno-pedagogicznych, zajęciach z języka angielskiego, matematyki, chemii, biologii i fizyki. W ramach projektu unijnego „Zagrajmy o sukces” pozyskano tablicę interaktywną ze statywem, materace gimnastyczne, sprzęt i stroje sportowe, mikroskopy, woltomierze, amperomierze, zestawy do optyki, przyrząd do demonstracji powstawania brył, programy multimedialne do języka angielskiego, zestawy do chemii organicznej i nieorganicznej, zestaw szkła i wyposażenie laboratoryjne, plansze interaktywne i EDUROM – przedmioty przyrodnicze. Ponadto uzupełniony został monitoring o dodatkowe trzy kamery. Starostwo Powiatowe w Kraśniku sfinansowało termomodernizację głównego budynku szkoły, co zmieniło nie tylko wizerunek szkoły ale i klimat sprzyjający współpracy społeczności szkolnej.

W 2012 r. funkcję dyrektora szkoły objął Pan Grzegorz Latawiec.
W 2012/13 w budynku gimnazjum powstała nowa sala lekcyjna wyposażona w tablicę multimedialną. Ponadto powiększona została pracownia informatyczna poprzez likwidację ścianki działowej i zamontowanie nowych zestawów komputerowych. W marcu 2013 r. odbyła się konferencja współorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą „EKO-ROZWÓJ” z Warszawy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz kształcenia młodzieży w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej poprzez prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Multimedialny nauczyciel zawodu”. Uczniowie zostali zaangażowani w projekt „Inwestujemy w naszą przyszłość”. Na bieżąco w szkole odbywają się remonty- siłowni, łazienek, klas, korytarzy szkolnych. W bieżącym roku szkolnym zostały zakupione konie huculskie. Ich hodowla jest dodatkową atrakcją dla szkoły i uczniów odbywających praktyki zawodowe. W roku szkolnym 2013/14 oferta edukacyjna została poszerzona o Szkołę Policealną w Zawodzie Technik Informatyk. Planowane są nowe kierunki kształcenia zgodnie z oczekiwaniami uczniów i potrzebami rynku pracy.

DYREKTORZY:

Witold Pyzik – 1971 – 1973
Marta Kajka – p. o. dyr. – 1973
Mieczysław Pańczyk – 1973 – 1976
Szczepan Pierzchała – 1976 – 1991
Janusz Malinowski – 1991 – 2003
Czesław Żyśko – p. o. dyr. – 2003
Bernarda Jarzyna – 2003 – 2012
Grzegorz Latawiec – p.o. dyr. 2009/10, dyrektor od 2012

WICEDYREKTORZY:

Maria Sikora – 1980 – 1982
Stanisław Chorębała – 1982 – 1991
Czesław Żyśko – 1991 – 2002
Mariola Surma – 2002 – 2004
Anna Ośka – 2004-2012
Grzegorz Latawiec – 2007- 2012

Robert Nowomiejski- 2012 - 2015

Danuta Stachula- od 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony